SÄÄNNÖT

Suupohjan Koirakerho ry (SUKK)

1§ Yhdistyksen nimi on Suupohjan Koirakerho ry, yhdistys voi käyttää nimestään epävirallista lyhennettä SUKK. Yhdistyksen kotipaikka on Teuva ja toiminta-alueena Teuva ja Jurva.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on aktivoida ja ylläpitää koiraharrastusta toiminta-alueellaan sekä edistää ja tukea koiraharrastustoimintaa Suomessa.

Tarkoituksiensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää jäsenilleen kokeita, näyttelyitä, luentotilaisuuksia ja koulutusta koirakoilleen. Yhdistys voi julkaista omaa tiedotuslehteään. Yhdistys seuraa Suomen Kennelliiton toimintaa ja sen kehitystä ja yhdistys voi tehdä alan kehittämiseen liittyviä aloitteita. Yhdistys ylläpitää yhteyksiä ja tarvittaessa tekee yhteistyötä muiden koirayhdistysten kanssa.

Yhdistys on jäsenenä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:ssä, Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:ssä ja Suomen Agilityliitto ry:ssä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää myyjäisiä, maksullisia tilaisuuksia ja arpajaisia.

3§ Yhdistyksen jäseninä ovat henkilöt, jotka hallitus hyväksyy jäseneksi. Jäsenet ovat vuosi-, perhe- ja ainaisjäseniä. Vuosijäsen ja perhejäsen maksavat vuosittain ja ainaisjäsen kertakaikkisena vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Vuosikokous voi ¾ äänten enemmistöllä kutsua jonkun yksityisen henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi, joka ei ole maksuvelvollinen.

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluttua eräpäivästä. Jäsen voidaan hyväksyä takaisin jäseneksi hallituksen päätöksellä, kun hän suorittaa laiminlyödyn jäsenmaksunsa.

Yhdistyksestä eronneelle tai erotetulle jäsenelle ei makseta jäsenmaksuja takaisin eikä hänellä ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

Yhdistyksestä erottamisesta noudatetaan mitä yhdistyslaissa 14§:ssa on säädetty.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä myös jos hän:

  • rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti
  • rikkoo yhdistys- tai eläinsuojelulakia

4§ Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4-8 varsinaista jäsentä sekä

0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika, uusi hallitus valitaan vuosikokouksessa. Puheenjohtaja valitaan toimikaudeksi kerrallaan ja varsinaiset ja varajäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Tilintarkastajia on 1-2 sekä varatilintarkastajia 1-2 ja toimikausi on vuosikokousten välinen aika, uudet valitaan vuosikokouksessa.

Hallituksen muista varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä eroaa vuosittain puolet, aluksi arvan mukaan sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kahdesta kolmeen (2-3) muuta jäsentä.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

6§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on vuosikokousten välinen aika. Tilintarkastajien on toimitettava tilinpäätösaineisto kirjallisine aineistoineen hallitukselle viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä helmi-maaliskuun aikana. Ehdottomasti vuosikokous pyritään pitämään ennen Etelä-Pohjanmaan Kennelpiirin vuosikokousta. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle viimeistään 7 päivää ennen kokousta, mainiten käsiteltävät asiat. Kokouskutsu ilmoitetaan jäsenille jäsenlehdessä tai erillisellä kirjeellä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle hallituksen toimesta kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokousten pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä yhdistyksen jäsenmaksun maksaneella jäsenellä on yksi ääni käytettävissä yhdistyksen kokouksessa.

Päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä ellei säännöissä toisin määrätä. Äänestykset ovat avoimia ellei vähintään 1/10 läsnäolevista äänioikeutetuista vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa, muissa asioissa mielipide jota puheenjohtaja on kannattanut.

7§ Yhdistyksen vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
  3. Valitaan kokoukselle sihteeri
  4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  6. Työjärjestyksen hyväksyminen
  7. Toiminta- ja varainhoitokertomus
  8. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen
  9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  10. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
  11. Hallituksen muiden jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
  12. Tilintarkastajien ja varamiesten valinta
  13. Jäsenmaksujen suuruudet
  14. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
  15. Edustajien valinta kokouksiin(Suomen Kennelliitto, Suomen Palveluskoiraliitto SPKL,

   Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri, Suomen Agilityliitto)

  16. Muut asiatYhdistyksen jäsenten koirien palkinta pisteytystaulukon mukaan: Näyttelykoirat, Agility koirat, Toko koirat, PK-koirat,

   Junior Handlerit

   Harrastajat

   Titteleitä saaneet koirat

  17. Puheenjohtaja päättää kokouksen

Jäsen joka haluaa asian vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on se kirjallisesti esitettävä yhdistyksen hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Asioista joita ei ole mainittu kokouskutsussa voidaan päättää vain yksimielisellä päätöksellä, ottaen silti huomioon yhdistyslain 24§:n säännökset.

8§ Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä on kannattanut.

9§ Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan vuosikokouksen ja toisen, vähintään kuukauden kuluttua pidettävän yhdistyksen kokouksen päätös, jota molemmissa vähintään ¾ annetuista äänistä on kannattanut. Jos yhdistys purkautuu käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi.

10§ Muutoin noudatetaan mitä yhdistyslaissa on säädetty.

Suupohjan koirakerho
E-mail: suupohjankoirakerho@gmail.com
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita